Obchodní podmínky

Obchodní podmínky a reklamační řád internetového obchodu www.fourduvet.cz

I. Úvodní ustanovení

1) Tyto obchodní podmínky a reklamační řád internetového obchodu platí pro nákup cukrovinek v internetovém obchodě www.fourduvet.cz. Obchodní podmínky a reklamační řád blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího.

2) Prodávajícím je provozovatel internetového obchodu www.fourduvet.cz, Mgr. Jiří Vávra, se sídlem Tupesy 236, 687 07 Tupesy, IČ: 02899914, tel.: 605881172, email: info@fourduvet.cz.

3) Kupující (spotřebitel) je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.

4) Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky.

II. Charakteristika nabízeného zboží

1) Charakteristika, bližší popis a složení nabízeného zboží internetového obchodu www.fourduvet.cz je uvedena v sekci "Produkty".

2) Prodávající, který je zároveň výrobcem, prohlašuje, že jeho výrobky vycházejí z obecně dostupných receptur, které jím byly pozměněny do nové podoby tak, aby bylo dosaženo zajímavých a jedinečných chuťových zážitků. Receptura je obchodním tajemstvím prodávajícího.

3) Prodávající prohlašuje, že jeho výrobky splňují požadavky na zdravotní nezávadnost, kterou může doložit protokolem s výsledky z akreditované laboratoře.

4) Díky ruční výrobě se může skutečný vzhled prodávaného zboží lehce odlišovat od aranžmá uvedených na webové stránce.

I. Provedení objednávky

1)Objednávku nabízeného zboží lze provést pomocí neregistrovaného nákupu vyplněním a odesláním objednávkového formuláře v sekci "Objednávka".

2)Formulář obsahuje aktuálně dostupné zboží s počtem kusů a s uvedením prodejní ceny. Dále v něm kupující uvede své kontaktní údaje s dodací adresou a zvolí způsob platby a dopravy.

3)Kupující bere na vědomí, že je povinen uvádět správně a pravdivě své osobní údaje při vytváření objednávky.

4)Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout vyřízení objednávky, pokud jsou objednací údaje neúplné či vzbuzují pochybnost o skutečném úmyslu zákazníka objednat a převzít zboží. O tomto odmítnutí zašle informaci na uvedenou e-mailovou adresu (popř. telefon) zákazníka.

II. Uzavření kupní smlouvy

1) Řádně vyplněná a prostřednictvím internetového obchodu www.fourduvet.cz odeslaná objednávka kupujícího je závazným návrhem na uzavření kupní smlouvy s prodávajícím, přičemž kupující je svým návrhem na uzavření kupní smlouvy vázán po dobu vyřízení jeho objednávky.

2) Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a reklamačním řádem a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky a reklamační řád je kupující dostatečným způsobem před vlastním odesláním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Tyto obchodní podmínky a reklamační řád tvoří nedílnou součást uzavřené kupní smlouvy.

3) Prodávající potvrdí neprodleně obdržení objednávky ve smyslu § 1827 odst. 1 občanského zákoníku prostřednictvím e-mailu na e-mailovou adresu uvedenou kupujícím v objednávce, přičemž toto potvrzení je akceptací návrhu na uzavření kupní smlouvy, která je tímto uzavřena.

4) Spotřebitel má právo zrušit objednávku (odvolat svůj návrh na uzavření kupní smlouvy) bez jakýchkoli sankcí maximálně do 12 hod. od obdržení potvrzení objednávky prodejcem. Tuto skutečnost je spotřebitel povinen prodávajícímu oznámit v dané lhůtě písemnou formou e-mailem.

III. Dodací lhůta

1) Z důvodu zachování čerstvosti a ideálních senzorických vlastností nabízeného zboží, výrobce nedrží skladové zásoby, nýbrž vyrábí průběžně na základě přijatých objednávek.

2) Dodací lhůta je proto pohyblivá od tří do sedmi pracovních dnů od obdržení objednávky.

3) V případě delší čekací doby na odeslání zboží bude kupující informován prodejcem e-mailem a telefonicky.

IV. Cena zboží

1) Všechny ceny uvedené v objednávkovém formuláři jsou konečné. Součástí dodávky zboží je řádný prodejní doklad.

2) Prodávající je plátcem DPH.

V. Způsob uhrazení ceny za zboží

1) Hotovost při osobním odběru - zboží zaplatí kupující v hotovosti při převzetí zboží v provozovně prodávajícího, a to po potvrzení e-mailem či telefonicky ze strany prodávajícího, že zboží je připraveno k vyzvednutí.

2) Dobírka - peníze za zboží platí kupující až při převzetí zboží od doručovací přepravní společnosti.

3) Platba předem bankovním převodem - po obdržení objednávky (návrhu na uzavření kupní smlouvy) zašle prodávající kupujícímu potvrzení jeho objednávky s uvedením platebního pokynu (výše kupní ceny, číslo účtu prodávajícího a variabilní symbol platby). Zboží zaplatí kupující na bankovní účet prodávajícího před odesláním zboží, v opačném případě nebude zboží odesláno popř. předáno.

VI. Doprava

1) Náklady na dopravné a balné, které kupující zvolil v objednávce, nese kupující a tyto náklady se řídí aktuálním ceníkem prodávajícího, který je uveden v objednávkovém formuláři.

2) Objednávky s celkovou hodnotou převyšující 2000 Kč jsou zasílány zdarma.

3) Po vzájemné dohodě lze také využít pravidelného rozvozu zboží pro velkoobchodní odběratele, pokud je místo převzetí zboží kupujícím dohodnuto v trase závozu.

VII. Převzetí zboží

1) Kupující je povinen dodané zboží bez zbytečného odkladu prohlédnout při převzetí zásilky a o případných zjištěných vadách do 24 hod. emailem informovat prodávajícího. Je li zboží jakýmkoliv způsobem poškozeno již při přebírce je nutno sepsat ze zaměstnancem přepravní společnosti protokol o vadě k uplatnění reklamace u dopravce. Za poškozené zboží přepravou nese odpovědnost přepravní společnost. Poškozená zásilka bude doručena zpět odesílateli. Kupující je povinen zachovat pro reklamaci původní obal včetně výplně a manipulačních značek, pro účel ověření při reklamaci u přepravce.

2) Podpisem převzetí od doručovací přepravní společnosti kupující stvrzuje, že zásilka splňovala všechny podmínky a náležitosti.

VIII. Reklamace

1) Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady, je dodáno v odpovídajícím množství a hmotnosti a že bylo vyrobeno v souladu s platnou legislativou ČR.

2) Kupující se zavazuje seznámit se s údaji o trvanlivosti a podmínkami skladování, které jsou uvedeny na obalu dodaného zboží.

3) V případě zjištěných vad musí kupující učinit písemné (e-mailem) oznámení do 24 hod. od převzetí zboží, ve kterém uvede zjištěné vady, číslo objednávky a číslo faktury. Kupující vadné zboží na reklamaci zašle přepravní službou na vlastní náklady na adresu sídla prodávajícího. Balík musí být označen viditelně nápisem "REKLAMACE" a obsahovat: reklamované zboží, kopii nákupního dokladu, podrobný popis závady a dostatečné kontaktní údaje kupujícího (zpáteční adresa, tel.číslo, e-mail). Zboží zaslané na náklady prodávajícího nebude přijato.

4) Prodávající nebo jím pověřený pracovník reklamaci příjme a rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit. O výsledku reklamace bude zákazník písemně (e-mailem) informován.

5) V případě uznání reklamace prodávajícím, má kupující právo na dodání nového zboží dle původní objednávky (náklady na dopravu hradí prodávající), či může odstoupit od kupní smlouvy.

IX. Odstoupení od smlouvy

1) Vzhledem k povaze nabízeného zboží kupující bere na vědomí, že dle ustanovení §1837 občanského zákoníku nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zboží, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.

X. Ochrana osobních údajů

1) S veškerými osobními údaji, které jsou prodávajícímu sděleny, bude nakládáno v souladu se zákonem 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.

XI. Závěrečná ustanovení

1) Znění obchodní podmínek a reklamačního řádu může prodávající měnit či doplňovat v přiměřeném rozsahu. Změněné podmínky vyhlásí vhodným způsobem na internetových stránkách www.fourduvet.cz Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodní podmínek.

2) Tyto obchodní podmínky a reklamační řád vstupují v účinnost dne 01.11.2014.

Mgr. Jiří Vávra

prodávající